Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Vzdelávanie‚ osveta

 

 

  

Chcela by som poďakovať všetkým zúčastneným, školám a organizátorom osvety o tom ako pomôcť zrakovo postihnutým ľudom. Verejnosť sa pri cestovaní MHD ako aj v bežnom živote  často stretáva s ľuďmi , ktorí majú zrakové postihnutie. Kým občania bez hendikepu život a cestovanie MHD považujú za celkom prirodzené a automatické, zrakovo postihnutý človek musí často zápasiť s rôznymi problémami. Verejnosť si týchto ľudí na zastávkach, na uliciach, v obchodoch,  alebo v prostriedkoch MHD často nevšíma. Hlavná príčina však  možno ani nepramení z toho, že by nechceli pomôcť, ale nevedia ako.
  

(fotky s http://dennetabory.sk, http://www.zsostredkova.sk/p/kontakt.html, http://dennetabory.sk/tabory/traja-patraci/)
Kto je zrakovo postihnutý človek:

V našej terminológii pod zrakovo postihnutými (ďalej len ZŤP) osobami sú zahrnuté osoby: nevidiace osoby, ktoré sú schopné zrakom vnímať maximálne svetlo, avšak nie sú schopné lokalizovať jeho zdroj. Za hluchoslepého človeka považujeme osobu, ktorá trpí kombinovaným poškodením zraku a sluchu, čo jej zabraňuje využívať tieto dva zmysly ako primárne zdroje vnímania. S absolútnou hluchotou a slepotou sa stretávame len zriedkavo, vo väčšine prípadov ide o kombináciu:
a) nedoslýchavosti a ťažkej slabozrakosti
b) slepoty  a nedoslýchavosti

 

Vodiaci pes ako nenahraditeľný pomocník  zdravotne ťažko postihnutých ľudí, ich ochranca a oddaný priateľ. 

Podľa Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní chovateľská stanica zabezpečuje vzdelávanie, ktoré je cielené, organizované a realizované ako proces výchovného a vzdelávacieho pôsobenia a učenia zameraného na rozvoj dieťaťa alebo žiaka v súlade s jeho predpokladmi a podnetmi, ktoré stimulujú jeho vlastnú snahu stať sa harmonickou osobnosťou. PhDr. Bognárová už 10 rokov bezplatne robí osvetovú a vzdelávaciu činnosť pre verejnosť.
Osvetová činnosť podľa nej ako aj podľa zákona je súhrn aktivít, ktoré svojím pôsobením na základe dobrovoľnosti, záujmu a tvorivej schopnosti ľudí prispievajú k rozvoju ich osobnosti a utváraniu kultúrneho spôsobu života. Osveta má vylepšiť medziľudské vsťahy.

 

Cieľom Osvetovej činnosti je zvyšovať všeobecnú kultúrnu a vzdelanostnú úroveň ľudí, detí, mládeže  tým, že sprostredkúva informácie a poznatky z dejín, kultúry, vedy a techniky, prehlbuje vzťah k zvieratám a k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa,  rozvíja záujem o kynologickú činnosť, napomáha prevencii protispoločenských javov.

 

Osvetová činnosť navrhuje ľuďom ako užitočne napĺňať svoj voľný čas kultúrnymi aktivitami a dáva príklady ako zdravá spoločnosť dokáže pomáhať zrakovo, či telesne postihnutým. Je dôležité, aby každý získal schopnosť využívať vedomosti, zručnosti, postoje, hodnotovú orientáciu a iné spôsobilosti na plnohodnotný život .

 

Kladie sa dôraz na neformálne štúdium počas prednášok , ktoré má zlepšiť mentálne a duševné hodnoty v osobnom a odbornom rozvoji jedinca. Pomáha pri jeho aktívnom zapojení sa do spoločnosti, v budúcom uplatnení sa v pracovnom a mimopracovnom živote a pre jeho ďalšie vzdelávanie.

  

Princípy výchovy a vzdelávania sú prioritou našej chovnej stanice „Sivé očko“.

Riadime sa princípom bezplatnosti vzdelania, rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu, zákazu všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie,
celoživotného vzdelávania, výchovného poradenstva, prípravy
na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia
a znášanlivosti, zákazu používania všetkých foriem telesných trestov a sankcií vo výchove a vzdelávaní a zákazu
porušovania zákonov.
Cieľom výchovy a vzdelávania je predovšetkým získať všeobecné vedomosti (mať prehľad) a to najmä v oblasti komunikačných schopností, využívania informačno-komunikačných technológií (v živote nevidiacich), finančnej, zákonnej gramotnosti a kompetencie v oblasti technických, kynologických, prírodných vied a technológií k celoživotnému učeniu, sociálne, kompenzačné, kompetencie a občianske kompetencie, podnikateľské schopnosti a kultúrne kompetencie, integrácia postihnutých do zdravej spoločnosti. 
   


Je dobré naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť ich použiť v praxi.

Cieľom Vzdelávania, ktoré vykonáva PhDr. Bognárová je posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, a rešpektovať všeľudské etické hodnoty, úctu ku kultúrnym, zákonným  a národným hodnotám a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre. Bezplatná osveta, ktorú zabezpečuje PhDr. Bognárová je zameraná na získanie všeobecných kynologický vedomosti, na priblíženie života nevidiacich. Svojou prednáškou zdôrazňuje potrebu mať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám stanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Počas prednášok pomáha „divákom“ naučiť sa lepšie kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie.
( nakoľko sama je zdravotne ťažko postihnutá - nevidiaca. )

 

  Na základe splnenia podmienok Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže, ako správny orgán príslušný podľa ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nevidiaca PhDr. Bognárová cíti, že je potrebné zabezpečovať pre verejnosť vzdelávací program a ďalšie vzdelávanie.

Prednášky sú v súlade so zákonom číslo 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona NR SR č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/ 1997 Z. z. v znení zákona c. 567/2001 Z. z. na vzdelávaciu aktivitu.   Jedná sa o 245/2008 Z.z.ZÁKON z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  245/2008 Z.z., 462/2008 Z.z., 37/2009 Z.z.,245/2008 Z.z., 184/2009 Z.z. 245/2008 Z.z. , 37/2011 Z.z., 390/2011 Z.z. Detaily vzdelávacieho programu si môžete pozrieť na stránke.

    

Každý je srdečne pozvaný na kurzy, semináre, porady, prednášky. Osvetová a vzdelávacia činnosť je zameraná prvom rade na mládež. Preto navštevujeme detské tábory, športoviská, detské ihriská, areály škôl a školské zariadenia. Ak máte záujem, kontaktujte nás.

 

TOPlist