Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

image

 

Zameranie na

Kurz, Osveta je zadarmo a vo voľnom čase prednášajúcej . 
Vítaní sú všetci, ktorých zaujíma téma : Etika, Sociologia, Stoicizmus, Kynologia, Prirodoveda, Integrácia zdravotne postihnutých a Zákony.

 

ČO ROBÍME:

a)  zážitkovo-výchovnú besedu s vodiacim psom ( Vodiaci Pes je kompenzačná , zdravotná pomôcka. )
b)  prednášku o vodiacich psíkoch, o kynologii. o plemenitbe a chove psov.
c)  osveta ktorá podporuje, toleranciu a integráciu Ľudí so zdravotným postihnutím
d)  odstránenie diskriminácie,
(Komunikačné zručnosti - Viac o tom nájdete tu|

e)  vzdelávacie a propagačné podujatia , semináre, konferencie s dôrazom na informovanie (mladej) verejnosti
     o (sociálnych) problematikách.

f) eliminovať násilie páchaného na, zvieratách, deťoch, ženách,  pomocou globálneho vzdelávania, informovania,
vyučovania; " NON-VIOLENCE! "

g) Zvýšiť etické, estetické hodnony, vzájomné rešpektovanie, rozvoj filozofického myslenia o hodnotách,
noriem (bonton, mravnosť) smerujúcich k socialnemu správaniu, ktoré formujú sociálne cítenie jednotlivcov.
   ( Ako napríklad ctiť rodičov, ženy, seniorov  atď ( a slabých) . Tieto konania podporujú vzájomnú pomoc v
núdzi a pevné sociálne záväzky v rodinách, na pracovisku a inde... Na základe slobodnej vôle rešpektovania
názorov, konania iných je základom tolerancie čo oslabuje diskrimináciu medzi ľudmi...) 
( Dajú sa prečítať knihy od Filozófov:  F.W.Nietzsche,  Thomas Moore, T. Campanell a David Hume..)

h) Záujmové activity,  kultúrno-osvetové a výchovno-vzdelávacie activity. 
i) Anglický jazyk - výuka zábavnou a hravou formou pre deti. Výučbu anglického jazyka pre začiatočníkov,
či mierne pokročilých. 
 atď
j) 
Rozbieha sa 
Pilotný project, akčného plánu a nie je dokončený . Viac o tom tu...

 

ČO NA DETI ČAKÁ:

Aktivity, prednášky sú zostavené tak, aby deti zábavnou formou rozvíjali komunikačné, vedomostné schopnosti, kreativitu, kynologickú , legislatyvnú a právnu gramotnosť , srdečnosť a sebadôveru.  Aktivyty sú robené tak, aby deti zábavnou
formou rozvíjali socialne citenie, spoznali prácu asistenčných psov.

Záujmové činnosti majú silný vplyv na rozvoj osobnosti i na správnu spoločenskú orientáciu deti. Tieto záujmove
činnosti vedu k spoločensky žiaducemu rozvoju osobnosti, talentu, aktívnemu životnému štýlu a ktoré sa zlučujú s obecne platnými spoločenskými, prípadne právnymi normami. Výchova k zdravému a spoločensky žiaducemu užívaniu
voľného času v detstve je efektívnejšie a ľahšie ako následná prevýchova narušených jedincov. Základná oblasť spoločenského zamerania je výchova k vlastenectvu, k sociálnym väzbám .(tolerancia, úcta, empa
tia..) Žiaci aj mladšieho školského veku získajú vela. Prírodovedno-ekologické aktiviy pomahajú dosiahnúť blízky vzťah k zvieratám a Literárné činnosti pomáhajú zas aby deti dosiahli blízky vzťah k knihám.

 

Vstup je voľný. 

Každoročne sa robi osveta zadarmo . Prednášky prinášame aj priamo do lavíc stredných a 
základných škôl  Bratislavského kraja . Prebiehajú aj v  detsých táboroch a na kynologických akciach.

Firmám, ktoré chcú podporiť zdravotne postihnutých a Podporiť  zamestnávania občanov so zdravotným
postihnutím,  a prijať zaujímavé a motivujúce informácie o postihnutých a ich štvornohých pomocnikoch
(vodiaci pes, slepecky pes, asistencny pes),  odstraňovať rôzne mýty a mylné predstavy týkajúce sa kynologie
a o slepcoch. V súčasnosti vieme prednášky zabezpečiť len v Bratislave.

Osveta, prednášky ako Podportiť Matriarchat , ženy (dievčatá), deti ZŤP osoby , matky  v spoločnoti a súdržnosť medzi
ľudmi, tolerancia úcta medzi detmi ..Podľa názoru prednášajúcej sme všetci jedineční. Muži a ženy by mali byť
 rovnocenní, rovní a vážiť si, rešpektovať , že sme rôzni.
Ale neprestať byť ženou a mužom. Vnímať odlišnosti a
brať na nich odľad je dobrou cestou k dosiahnutiu vzájomneho porozumenia.. Vážiť si toho druheho je základ silných medziľudsckých vsťahov,  nakoľko každý rieši problém z iného uhľa pohľadu.....
Rovnoprávnosť žien....

Ak máte záujem, aby sme prišli aj na Vašu základnú/strednú školu, detský domov, denné detské tábory pre deti a mládež

s rôznorodým tematickým zameraním. (Osveta , prednášky aj pre dospelých sa len rozbieháva, sa plánuje...)
Chopte sa šance a smelo, neváhajte a kontaktujte nás! 
TU

 


 

VÝHODY:

Jedinečnosť, originalita, kreativita, výnimočnosť a neopakovateľný zažitok. Základné a komplexné informácie, o čom sa bežne nehovori.   Je to efektivne, lebo kladie sa dôraz na neformálne štúdium počas prednášok , ktoré má zlepšiť mentálne a duševné hodnoty v osobnom a odbornom rozvoji jedinca. Pomáha pri jeho aktívnom zapojení sa do spoločnosti, v budúcom uplatnení sa v pracovnom a mimopracovnom živote a pre jeho ďalšie vzdelávanie.

 


POSOLSTVO:

"...nehľadajme čo nás rozdeluje ale čo nás spája..., jedinečnosť je len výhoda..,
lebo kaž dokáže toho druheho o niečo obohatiť....."

a)   Zákaz diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu (zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní, § 13 Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z.) (Za nepriamu diskrimináciu z hľadiska rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami – detmi. ZTP/s osoby, právo Európskej únie považuje diskrimináciu, pri ktorej zohrávajú úlohu faktory, ktoré sa javia na prvý pohľad objektívne, ale v skutočnosti smerujú k diskriminujúcemu zaobchádzaniu.)

b)   Podporovať toleranciu, pomoc, zodpovednosť (minimalizacie násilia páchaného na ľudských bytostiach  -  ženách, deťoch, starších ľuďoch, zdravotne-zrakovo postihnutych alebo iných je porušovaním ich ľudských práv a bezbrannych zivych tvorov - zvieratach ) Zostať slušný, nie je na hanbu...

c)  Zákaz týrania psov a zvierat . Výchova detí  s empátiou a tým v nich vypestovať lásku k prírode a smerovať, viesť detí k jeho ochrane . 

d)  Zákaz množenia psov a  zneuživania služobnych psov pre peniaze.

e) Formovanie právneho vedomia a právnej kultúry správania mladých ľudí…
Viac tu 

f)  Otvorenie srdce, láska, pokora a úcta k druhým. Snahou je sa naučiť mať úctu nielen k ľuďom, ale i ku všetkému živému a prírode ako takej, a rešpekt blížnym. Byť slušný znamená dať človeku úctu a rešpekt.
A stačí ak vieme pozdraviť a poďakovať ,ak nám niečo (gesto, slovo,SMS,správanie sa) sa zapáčilo a príjemne prekvapilo. Obdarovať sa s dobrými slovami  a pochvala je spôsob ako ukázať náklonnosť voči druhému, že nám naňom záleží.  Slušné správanie, robí radosť iným, spája ľudí a upevňuje spoločnosť, rodinu.

g)  Byť ľudský. Čo znamená usilovať sa o pravú ľudskosť ? Usilovať sa o pravú ľudskosť znamená nechať sa viesť svojím čistým cítením. Snažiť sa o ozajstnú ľudskosť znamená nechať sa znášať svojím čistým
pocitom. 
Empatický  a ľudský ľudia sú veľkorysí a láskaví ľudia, čo môže viesť ale k tomu, že k sebe začnú priťahovať presné protiklady . Aby človek mohol byť empatický k ľuďom, ktorí nebudú chcieť ich dobrotu len využiť, treba ich naučiť ako prežiť , byť sebestačný , nie len ich obdarovať.

( Matka Tereza  „Dary dávajte biednym s citom. Keď chceš pomôcť chudobnému, pomôž mu najprv ako človeku, potom ako chudobnému.“ )

h)  Byť empatický, čo to však presne znamená? Byť láskavý, čestný, zdvorilý, slušný a ohladuplný ku každemu ako by to bol náš najmilší človek va našom živote. 
Neodcudzovať iného len preto, že sa správa inač, má iný pohľad na svet a na tému, nakoľko každý s nás mal inú minulosť , inač prežívame veci  a inač sa učíme... Sympatia a empatia nie je to isté... (Môže byť aj sociopat sympatický úspeštný..) 
Empatický človek je citovo založený človek, ktorý sa usiluje o dosiahnutie pravej ľudskosti, a snaží sa neutláčať svoje okolie ale motivovať, inšpirovať a posúvať svoje okolie k harmonii lebo si všíma maličkosti. Človek, ktorý s láskou a radosťou myslí na iných, nie je schopný vykonať niečo, čo by inému mohlo spôsobiť bolesť, nepríjemnosti, a už vôbec nie jeho poníženie, zneváženie či dokonca poškodenie jeho zdravia. 

i)  Sociálne cítenie . Obsahuje empatiu, harmoniu. Cielom empatie a harmonie je rozsievať len pokoj a harmóniu. Snaží sa byť ústretový a má túžbu pomáhať všade aj na pracovisku , kde vidí, že treba niečo zdokonalovať a hľadá východisko z konkrétnej situácie. Empatia, a socialne cítenie  pomáha hlbšie sa pozrieť na danú vec a overuje čo je v pozadí ale tak aby neuškodilo to osobe ale aby  problematika efektívne sa  vyriešila. Overiť, preveriť skutočnosť. Empatický človek nie je duchovne lenivý a dokáže zdokonalovať svoju profesiu.  Cesta ale byť dokonalý má vela prekážok ale ak pri človeku aj v ťažkých chvílach a v jeho snažení stoja silné osobnosti a sú aj dobrosrdeční, tak určite ho podržia a vtedy všetko sa dá.Treba stále veriť v dobro a v ľuďoch.  Netreba závidieť to, že robí niekto dobro, lebo každý to dokáže. Dobro sa mnohnásobne sa vráti
(Dobro z filozofickeho hľadiska je to čo teší , uspokojuje , spľňa túžby a byť ocenený. Niekedy stačí poďakovať. )

 

 

TOPlist