Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Zákonné definície...

Definícia: 

(Zrakovo postihnútá osoba nie je vlastníkom veci ako je aj vodiaci pes ktorá je zdravotná pomôcka a je majetkom

štátu) "Majetkom štátu sú veci vo vlastníctve Slovenskej republiky "
 Vecné práva k cudzej veci (npr.vodiaci pes) . č. 278/1993 Z. z.ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ

REPUBLIKY  http://www.minv.sk/?sprava-majetku-statu-prenajom  Na tomto mieste však treba pripomenúť, že výnosy, úžitky a prírastky veci patria do bezpodielového spoluvlastníctva, či už vec sama je v bezpodielovom spoluvlastníctve, alebo vo výlučnom vlastníctve jedného z manželov. 

Zdravotná pomôcka (vodiaci pes) nepatrí do BSM ale jedince určené na chov plemena a neskôr finančný isk s predaja šteniat, áno patrí do BSM.
(porovnaj R 42/1972, str. 115).viac na stranke:

 

Definícia:

Čo je rodinná firma ( Podnik )? (Citát výklad zákonov od JUDr. Silvia Treľová  PhD)  Rodinné podniky definícia rodinnej firmy nie je u nás doteraz presne a jednotne vymedzená. Ani legislatíva Slovenskej republiky špecifiká rodinného podnikania samostatne nezohľadňuje. V právnom poriadku SR absentuje legálna definícia pojmu „rodinné podnikanie“ či „rodinný podnik“. „Podnik sa podľa ust. § 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) rozumie súbor hmotných,

ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. Podnikaním sa podľa ust. § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka rozumie sústavná činnosť,
vykonávaná samostatne podnikateľom, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosahovania zisku. Podľa čl. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov je rodina založená manželstvom základnou bunkou spoločnosti a spoločnosť všetky formy rodiny všestranne
chráni.“  

„Takúto tradičnú definíciu rodiny vzhľadom na súčasné spoločenské pomery možno chápať ako prekonanú. Niektoré západné krajiny preto považujú za prežitok nielen inštitút rodiny (najmä v zmysle postavenia a formy tradičnej rodiny), ale aj rodinné podnikanie. Rôzne chápanie pojmu rodiny súvisí s
novým definovaním toho, kto členom rodiny je a kto už nie je, so zavádzaním registrovaných partnerstiev a pod. (EPPP, 2014)“

„Rodinná firma je charakteristická tým, že vlastníctvo aj riadenie rodinného podniku sú v rukách členov rodiny. ( Rodina : manželský pár a ich deti). Rodinné podniky súvisia s rodinou, manželstvom. Faktor rodiny zasahuje do života firmy, či už je vytváraný manželmi, alebo inými členmi rodiny, ktorí

majú zároveň aj finančnú kontrolu nad firmou. Rodinný podnik je teda firma, ktorej vlastníctvo patrí členom rodiny. Je riadená členom rodiny, alebo potomkom zakladateľa.“ Ján Lazar a kolektív.

 

Definícia:

Zrakovo postihnútá osoba nie je vlastníkom veci ako je aj vodiaci pes ktorá je zdravotná pomôcka a je majetkom štátu) "Majetkom štátu sú veci vo vlastníctve Slovenskej republiky "

 Vecné práva k cudzej veci (npr.vodiaci pes) . č. 278/1993 Z. z.ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  http://www.minv.sk/?sprava-majetku-statu-prenajom

 

Význam slova:

Zamerané na Pojem socializácia čo v sebe zahŕňa zospoločenšťovanie, preberanie vzorov správania v sociálnej oblasti.
Je to postupné začleňovanie jednotlivca do spoločnosti prostredníctvom napodobňovania a identifikácie.
Cieľom prednášok sú prehlbiť socializáciu čo je zaradenie jedinca do spoločnosti a to socializačným procesom, pri ktorom bude jedinec prijímať spoločnosťou uznávané hodnoty a zbavovať sa neuznávaných hodnôt.

Je zameranie na skutočné hodnotné vzdelanie , ktoré učí riešiť problémy, učí myslieť logicky, rozoznávať fakty. Teda poslucháč, Študent je motivovaný vonkajším pôsobením a učí sa to, čo od neho spoločnosť očakáva.
Na prednáškach a nevšedných kurzoch AJ. prednášajúci učiteľ sa usiluje o nezávislosť žiaka sa učiť samostatne,  a
popritom žiak je  vnútorne podporovaný. Takýto učiteľ na prednáškach  podporuje vnútornú motíváciu a učí to,
čo potrebuje žiak, poslucháč vedieť.

Prednášajúca pošas vzdelávania vychádza z humanistickej psychológie, kritickej teórie, ktoré sú inšpirované
emancipačným myslením, hermeneutikou, fenomenológiou. V centre pozornosti je „dospelá“ osobnosť, ktorá jedinečným spôsobom spoznáva svet, interpretuje si získané, a na základe toho zaobchádza s výzvami tohto meniaceho sa sveta. Prevládajúce je humanistické chápanie osobnosti dávajúce do popredia osobnosť ako sebarealizujúcu sa individualitu, celostné chápanie bytosti vychádzajúce z biodromálnej koncepcie jej vývinu.

Sociálna (andragogika) má za cieľ oblasť sociálnej práce, sociálnej starostlivosti, Kultúrno-vzdelávacia (aktivita
andragogika) sa zameriava na voľnočasové aktivity, kultúrno – výchovnú činnosť a záujmové vzdelávanie, občianske vzdelávanie.

 

Dárca 

darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému, ktorý dar alebo sľub prijíma. Podstatná je bezodplatnosť nadobudnutia určitého majetku. Poskytovanie darov subjektom z neziskového sektora je určitou formou účasti darcov na správe vecí verejných, na ktoré štát nemá dostatok finančných prostriedkov.  Na daňové účely možno fyzickým osobám uznať len hodnotu darov poskytnutých na tieto účely (služby) : a)    financovanie  vzdelania, kultúry, b)    na podporu mládeže,  c)     na ochranu zvierat. 

Darca bude informovaný o účele, na ktorý bude dar použitý a o spôsobilosti frimi využiť dar účelne v súlade s jej poslaním.  Darca bude informovaný o ľuďoch pôsobiacich v podniku. Taktiež má právo očakávať, že je  daný podnik spravovaný zodpovedne, nezávislo a efektívne. Pokiaľ darca daruje financie na ním určený účel, na tento účel bude aj použité. Podnik garantuje, že darca obdrží zodpovedajúce poďakovanie čo sa pošle cez email. Podnik garantuje aj , že darca bude mať istotu, že s ním, bude zaobchádzané profesionálne a v súlade s pravidlami slušného správania a žiadosť o dar, žiadosť o udelenie súhlasu so zvýšením daru, a informácia o jeho využití, bude podaná jasným, zreteľným a nemätúcim spôsobom. Darca môže mať istotu, že s jeho osobnými údajmi a informáciami, týkajúcimi sa daru, bude zaobchádzané v súlade so zákonom.
TOPlist