Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

 

 

 


Niečo o podniku a nadácií.

Tento podnik (táto živnosť), sociálná pomoc s názvom Dotyk Srdca sa zaoberá sociálno kultúrnou tematikou.

Má dve zameranie.

a) Sociálne služby a prednášky s cieľom pomôcť ženám , matkám, deťom. Osvetová činnosť pomáha zvyšovať právnu a ekonomickú gramotnosť žien. Aby si presadili svoje práva čo majú so zákonov. Vlasniť byt, vlasniť peniaze, ponechať si peniaze aj počas manželstva, zarábať počas materskej a tie peniaze použiť na babysitting , a upratovanie , čo je na základe zmluvy ako dôkaz že amtka sa stará o dieťa a o domácnosť popritom nestratí svoju karieru sociálny život a je plnohodnotný , nezávislý občan rovnocenný s mužom.

b) Má zameranie aj chov a výcvik psov pre zdravotné účely a spolupráca s organizáciami zamerané na canisterápiu. Táto chovateľaká stanica sa nazýva Sivé očko. Teraz v priromnosti nie je chovná sučka určená na sociálne účely . Canisterapeutický psík ponmôže aj zdolať bariery ktoré sa objavia pri deťoch . Pomáme aj naši kolegovia mamičkám s deťmi kedy rozvod je veľmi traumatizujúce pre dieťa ako aj výpoveď pri zdokladovaní že bolo obeťou trestného činu násilia alebo bolosvedkom násilia páchané na matke. (ale aj muž môže byť obeťou násilia ale na Slovensku je len 1, 03% . Ale sú..)

 

Plány:

Sociálnu pomoc pre ženy a matky, pomoc pre ženy aby sa dokázali osamostatniť sa po rozchode s mužom. Pomoc aby aj v manželstve aj v partnerstve bolo zachovaná jej dôstojnosť a mala práva ako má aj muž. Aby take iste postavenie mala v manželstve ako muž a nebola odkázaná na muža ktorý vládne. Nebolo násilei v rodinách a vedeli ženy rozpoznať všetky formy násilia páchan; na nich aj v spoločnsoti aj v partnerstve aj na pracovisku.

Nemá v blízkej budúcnosti chovateľské plány a odchovať šteniatka rasy Veľký bradáč korene a soľ.

Ďakujeme  Vám za pochopenie .

 

 

Prednášky obsahujú:

Počas prednášky deti sa naučia ako sa slušne , dôstojne a úctihodne sa správať k sebe, k rodičom.  Majú šancu spoznať svoje práva , povinosti čo pomáha aby v dospelosti mali dobré medziľudské vsťahy a rozpoznali násilie okolo seba, či aj v susedctve  a dokonca mohli pomôcť obäťiam, aby nemlčali a aby konali.... Je cieľom Konštruktívne, neosobne aby bola racionalita a kritické myslenie. Je to spôsob ako vyjadrovať presentovať myšlienky. Spájanie síl, ľudí. (nepoužívať populistickú silu ako nástroj na manipuláciu). Ďalším cieľom výkladov je vyvrátiť 40 rokov staré mýty, ktorým verí spoločnosť  nakoľko sú to zakorenené myšlienky, zabehnutý spôsob života, a traduje sa to v rodinách po generáciach , čo zabráni diskriminácií, utláčanie slabých a žien.  Veľmi cenná vec (naša váseň) pre nás je staranie sa o aký zážitok ozrtatným (klientom,ženám,zákazníkom, poslucháčom) dokážeme doručiť. nakoľko chceme byť nápomocní pre ženy (pre spoločnosť, pre rodiny, pre ľudí)  Je nám dôležité aký zážitok, pocit prinesieme iným. Náš cieľ je a načom nám veľmi záleží je citovo , vedomostne obohatiť ženy aby ženy v spoločnosti v rodinách boli uvedomelé, sebavedomé, šťastné, sebestačné, a emancipované, ktoré sú hrdé na to že sú ženami a milujú život seba a sú cielovedomé pričom vedia sa láskyplne žiť svoj život bez strachu a bez poníženia.

Rečníctvo je zamerané na  sociálnoprávnu ochranu a na informovanie verejnosti aké nevyhnutné práva má príslušník mešiny, aby  mohol mať plnohodnotný život bez obmedzenia ,odsúdenia. Aby trestné činy neboli celoštátne     tolerované   pod rúškom tajomstva , nevedomosti,  či   pod názvom kultúrne dedičstvo ("veľká noc"). Diskúsie by mohli pomôcť aby sa zabránilo núteným manželstvám, núteným sexuálným aktom (aj počas tehotenstva aj po pôrodu) bez súhlasu manželiek, žien   ("manželské povinnosti") zabránilo by sa neľudský prístup k ženám aj počas tehotenstva. Dokonca v nemcniciach ženy by mohli mať súkromie a keby poznali svoje práva čo by získali od svojích lekárov, nemuseli by byť obäťou sexuálneho, nemravneho trestneho činu počas pôrodu.  Aby muži rešpektovali, spoznali ženskú sexualitu a orgasmus , sexuálne túžby a jéj dušu. Lepšie spoznať reč tela. V čom je rozdiel zvádzanie , dvorenie a čo znamená "lovecký pud" muža. Ako dekódovať správanie muža a prečo muži nechcú povedať "milujm ťa". Prečo žena je neistá a zmätená pri mužoch. Ak muž venuje svôj čas, peniaze a hľadá spôsoby ako byť čo najviac so ženou, tak má o ňu záujem. Treba vedieť, že  muž (človel) si vždy najde čas (stretnutia)  na ľudí a veci na ktorých mu záleži (ma o ňu záujem) Prednášky navrhujú aj nasledovné a to, že počas posudkovej činnosti by občania mohli by získať potrebné právné a iné sociálne služby , vedomosti. Podporovať myšienku : "Nikdy nevvzdať sa snov , počúvať srdce..a, rozdávať radosť iným,...". Ak si vážíme iných , nie je možné (nelegálne)    zbaviť človeka   svojprávnosti.  „Svojprávnosť“ (pozbavenie spôsobilosti na právne úkonysi však nesmieme zamieňať so spôsobilosťou mať práva a povinnosti, ktorá trvá od narodenia až do smrti a nemožno ju nijakým spôsobom odňať alebo obmedziť.

  „ Právnym základom tohto úsilia je Lisabonská zmluva a Charta základných práv EÚ, ktoré zakazujú akúkoľvek diskrimináciu z akéhokoľvek dôvodu. Ochrana menšín a ochrana práva a slobôd tých ktorí sem sa zaraďujú, patrí do rámca medzinárodnej spolupráce.  „Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre  všetky národy, uvedomujúci, že ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené, zdôrazňujúc, že treba venovať dostatočnú pozornosť  „ (RNDr. Ing. Marcela Dobešová)  Ustanovenia by mali byť aplykované v dobrej viere, v duchu porozumenia a tolerancie.  Malo by byť v súlade so zásadami dobrých medziľudských    vzťahov a spolupráce medzi štátmi.   Čl. 4 ods. 2 rámcového dohovoru kde strany (členské štáty) sa zaväzujú, že tam, kde je to potrebné, prijmú primerané opatrenia s cieľom podporovať  "Zákaz akejkoľvek diskriminácie"  a zabezpečuje úplnú a efektívnu rovnosť medzi osobami patriacimi k menšine a osobami patriacimi k väčšine. Aby mohli mať osoby patriac do menšiny mali práva také čo má väčšina čo dokonca zabezpečí aj právnu ochranu týraným , deťom a iným obäťiam.   

 

Deti a mládež majú šancu sa dozvedieť, že Násilné činy sú podľa našich zákonov trestné bez ohľadu na to, či sú páchané v rodine, alebo mimo nej. Štát sa teda zaviazal zakročiť aj pri násilí v rodine.“   majú právo sa brániť. Prednášky pomáhajú aby dievčatá, či Ženy sa nebáli hovoriť o tom, čo zažívajú zo strachu pred ďalším násilím. Deti sa dozvedia, prečo dospelý reagujú tak ako reagujú čo počujú v správach, či v susedctve. Dozvedia, sa, že Nie všetky obäte sa môžu uchýliť k príbuzným alebo známym. Mnohé nemajú peniaze a nevedia, kam by sa mohli obrátiť. Najmä, ak majú deti.“ Dozvedia sa veľmi okrajovo, že Muži, ktorí týrajú svoje ženy, páchajú násilie vtedy, keď sú opití aj keď sú triezvi. Naučia sa ako obmedziť svoje násilné psrávanie a ako neubližovať. Lebo vieme, všetci, že„Muži ani v stave silného afektu neudrú napríklad svojho šéfa, svoju ženu však áno.“ Tradície sa objastnia a priblíži deťom, čo dokáže spôsobiť a akú traumo môže tá žena, dievča prežiť počas šibačky. čo nemusí byť pre ňu zábava....


Počas prednášky citujú sa nasledovné myšlienky od odborníkov :

„Musí sa prekonať strach ako prvé riešenie. Poznať svoje práva ako druhé. Mať odvahu vyhľadať  pomoc.“ Prezídia policajného zboru Peter Šmid
„Týranie nie je "bežná manželská hádka." Pri hádke ide o konflikt dvoch rovnocenných osôb, kým týranie sa vyznačuje nerovnosťou moci. Silnejšia strana - či už fyzicky, psychicky, finančne, ozbrojená - sa vyhráža slabšej. Násilie nie je len fyzické, ale aj psychické, ekonomické, sexuálne, ak násilník používa pychický teror, slovné urážky, vyhrážky, vydieranie. Násilím je každé správanie, ktorého cieľom je uplatnenie si moci a kontroly.“ B. Tancerová 

 

Tento podnik, nadácia sa opiera o zákony :

Medzinárdná spolupráca opisuje a uznáva práva menšín nasledovne:

„Členské štáty Rady Európy a ostatné štáty, ktoré sú signatármi Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín (Štrasburg, 1. II. 1995) mali na zreteli, že cieľom Rady Európy je dosiahnuť väčšiu jednotu medzi jej členmi na účely ochraňovania a uskutočňovania ideálov a princípov, ktoré sú spoločným dedičstvom, a že jedným zo spôsobov dosiahnutia tohto cieľa je ochrana a ďalší rozvoj ľudských práv a základných slobôd. Strany sa zaväzujú uznať, že právo na slobodu prejavu každej osoby patriacej k menšine zahŕňa slobodu názoru a slobodu pejavu a zabezpečia, aby osoby patriace k menšinám právnu ochranu a neboli diskriminované."

„Rámcový dohovor na ochranu menšín má okrem preambuly štyri časti a 32 článkov. Jeho oficiálny preklad je uverejnený v Zbierke zákonov SR pod číslom 160/1998“

„„Vyhlásenia hláv štátov a vlád členských štátov Rady Európy (prijaté 9. októbra 1993 vo Viedni) majú v rámci svojich území zabezpečiť ochranu  menšín. Európe, najmä v kodanskom dokumente z 29. júna 1990, rozhodli stanoviť zásady, ktoré sa majú rešpektovať, a z nich vyplývajúce záväzky s cieľom zabezpečiť v členských štátoch a v tých štátoch, ktoré sa môžu stať účastníkmi tohto dohovoru, účinnú ochranu  menšín a práv a slobôd patriacich týmto menšinám v rámci právneho štátu s rešpektovaním štátnej zvrchovanosti a územnej celistvosti štátov (uplatňovanie zásad stanovených v tomto rámcovom dohovore sa má realizovať prostredníctvom vnútroštátneho zákonodarstva a adekvátnej vládnej politiky).“

 

 

TOPlist