Služby...

Poskytujeme :

a) Sociálna andragogika má za cieľ oblasť sociálnej práce, sociálnej starostlivosti, 

b) Kultúrno-vzdelávacia osveta, (andragogika), ktorá sa zameriava na voľnočasové aktivity, kultúrno – výchovnú činnosť a záujmové vzdelávanie, občianske vzdelávanie.

c) Propagačné podujatia , semináre, konferencie s dôrazom na informovanie (mladej) verejnosti  o diskriminácií (šikana).

d) Záujmové activity,  kultúrno-osvetové a výchovno-vzdelávacie activity pre detí a mládež.

e) Anglický jazyk - výuka zábavnou a hravou formou pre deti. Výučbu anglického jazyka pre začiatočníkov, či mierne pokročilých. 

f) Ďalšie aktivity ako sú workshopy, školenia a prednášky pre detí, mládež a dospelých (ženy) týkajúce sa rovnoprávnosti

g) Kynologické vedomosti , zákony v kocke pre deti a mládež.

 

 

Cieľom služieb sú:

Cieľom je vzdelávanie a výchova, výcvik mládeže, detí a dospelých, rozvoj vedomostí (sociálne cítenie), schopností, hodnotových postojov, záujmov, potrieb a iných osobných vlastností potrebných na plnohodnotný sociálny život v práci , v škole a mimopracovných aktivitách občana, účastníka sociálno-kultúrnych a iných životných aktivít potrebných na mnohostranný osobnostný sebarozvoj. 
Služby z
amerané na Pojem socializácia, na skutočné hodnotné vzdelanie a na Sociálnu pedagogikú (andragogiku). 

Poslaním tejto ch.st. je podporovať rozvoj osobnosti detí a dospelých ľudí, ich intelektuálnych, duchovných, mravných, a sociálnych schopností, aby boli po celý život schopní plniť povinnosti k sebe samým, bližným, vlasti, prírode a celému ľudskému spoločenstvu.

Prednášajúca pošas vzdelávania vychádza z humanistickej psychológie, kritickej teórie,
ktoré sú inšpirované 
emancipačným myslením, hermeneutikou, fenomenológiou, čo sa posúva ďalej pomocou 
G. Bognár. V centre pozornosti je „dospelá“ osobnosť, ktorá jedinečným spôsobom spoznáva svet, interpretuje si získané, a na základe toho zaobchádza s výzvami tohto meniaceho sa sveta. Prevládajúce je humanistické chápanie osobnosti dávajúce do popredia osobnosť ako sebarealizujúcu sa individualitu, celostné chápanie bytosti vychádzajúce z biodromálnej koncepcie jej vývinu.

POĎAKOVANIE

Pomáhali nam v roku 2017 a naďalej pri nás stoja úžasní ľudia, ktorí (boli) , sú súčasťou nášho projektu a naučili nás (prednášajúcu), že v uskutočňovaní svojich predstáv človek nikdy nie je sám ak má otvorené srdce.
Ďakujeme za Pomoc od srdečných ľudí ktorí zdokonalujú naše pososlstvo a byť užitočný.
Naše služby sú určené, tým ktorí sa chcú neustále niečomu učiť a pracovať na sebe lebo to aj nás motivuje a posúva.

Aj v tomto roku 2018 vedia nás (prednášajúcu), nasmerujú naše cesty a idú nám príkladom , ochotní , trpezliví , silní, svedomití  ľudia ( Ženy ) ktorí majú odvahu otvárať srdce a podporovať dobro (aj v Nás).  Ukazujú nám ako strach z nepoznaného vymeniť za očakávanie (zdnalivo) nedosiahnutého.
Učia nás (prednášajúcu) ako byť odvážny, vystúp z boxu, prekročiť svoj tieň a riskovať pre dobrú vec, čo pomôže aj iným. 
Radia nám (najmä prednášajúcej) ako poučiť sa z toho, čo sa nám nevydarilo,  spoznať vlastné chyby, neopakovať svoje chyby, byť čestný , ako zachovať si charakter  a ako čerpať energiu z toho, čo nás potešilo.

 

Ďakujeme týmto ľuďom (Ženám) a radi by sme im pomocou naších služieb, skutkov opätovali ich úsilie a vzácni čas.  

Lebo týto aj ďalší svdomití, vzdelaní , skúsení a dobrosrdeční ľudia ( Ženy) nás (prednášajúcu ) upozornili na to čo je znakom psychickej sily (zrelosti) a vyrovnanosti ako podporiť  schopnosť byť sám sebou a konať dobro. Neobávať sa zostať sám so sebou, so svojimi myšlienkami, citmi. Ako samotu, získanú vedomosť, darované šance , využiť na relax, dobitie energie, sebazdokonalovanie,  regeneráciu psychiky, a na zváženie ďalších dobrých krokov, skutkov.
Ako nebyť závislý na prítomnosti iných ľudí ale im užitočne pomôcť.
Lebo prítomných ľudí ktorí nás (prednášajúcu) tolerujú, rešpektujú a majú nás radi sú stále snami a sú a navždy zostanú v našich srdciach. 

 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním naších článkov. 

Vážime si  každého kto mal schopnosť prebudiť v nás túžbu stať sa lepším človekom a pomohli nám ako 
zdokonaľovať kvalitu našich služieb. Uznanie patrí aj tým ktorí nás nasmerovali.

Ďakujem tým ktorí nás trpezlivo učia ako zlepšiť a predlžiť medziľudké vzťahy, a neurážať iných. Vďaka nim dokážeme rozpoznať ktoré  slová, vety , myšlienky sú vhodné jemnocitné, a šetrné. A tak spor, (nedorozumenie) máme šancu spoločne  efektívne vyriešiť taktným, slušným spôsobom pre spokojnosť oboch strán. Sme vďační aj tým ktorí nám radili ako efektívne sa vcítiť do problémov druhých, a aby sme im porozumeli. a tak podporili medziľudské vsťahy. 

Budeme sa snažiť zlepšiť naše skutky ako sú :Empatia, ohľaduplnosť, porozumenie, sebaovládanie, sebakritika, porozumenie, kooperácia, asertivita, zodpovednosť a súcit, viac...( Empatia v. Sociálne cítenie)

(S poľutovaním si vás dovoľujeme informovať, že nie sme prihlásení na Facebooku.)


TOPlist