Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

   Sivé Očko chovateľská stanica

 Na facebooku aj na blogu https://siveocko.pageride.sk/  najdete úvahy, články o živote, o veciach o ktorých sa v spoločnosti  nehovorí

 

Cieľom služieb sú:

 
Postavenie ženy v spoločnosti a v rodine

Cieľom je vzdelávanie a výchova, výcvik mládeže, detí a dospelých, rozvoj vedomostí (sociálne cítenie), schopností, hodnotových postojov, záujmov, potrieb a iných osobných vlastností potrebných na plnohodnotný sociálny život v práci , v škole a mimopracovných aktivitách občana, účastníka sociálno-kultúrnych a iných životných aktivít potrebných na mnohostranný osobnostný sebarozvoj. 
Služby z
amerané na Pojem socializácia, na skutočné hodnotné vzdelanie a na Sociálnu pedagogikú (andragogiku). 

Poslaním tejto ch.st. je podporovať rozvoj osobnosti detí a dospelých ľudí, ich intelektuálnych, duchovných, mravných, a sociálnych schopností, aby boli po celý život schopní plniť povinnosti k sebe samým, bližným, vlasti, prírode a celému ľudskému spoločenstvu.

Prednášajúca pošas vzdelávania vychádza z humanistickej psychológie, kritickej teórie,
ktoré sú inšpirované 
emancipačným myslením, hermeneutikou, fenomenológiou, čo sa posúva ďalej pomocou 
G. Bognár. V centre pozornosti je „dospelá“ osobnosť, ktorá jedinečným spôsobom spoznáva svet, interpretuje si získané, a na základe toho zaobchádza s výzvami tohto meniaceho sa sveta. Prevládajúce je humanistické chápanie osobnosti dávajúce do popredia osobnosť ako sebarealizujúcu sa individualitu, celostné chápanie bytosti vychádzajúce z biodromálnej koncepcie jej vývinu.

Nakľoko cieľom je aby sa prestala rivalizácia a nenávisť medzi ženou a  mužom, zachránili sa dobré medziľudské vzťahy a muž rešpektoval ženu ako občana SR a žena mala dôstojný život čo zákon jej garantuje ako slobodnemu občanovi SR.  Ak podporíme tých mužov ktorí vedia presentovať muža v dobrom svetle, sú zrelí, dobromyslení, a sú veľmi múdri dokážeme zastaviť tých mužov ktorí chcú vládnúť nad ženou, okrádať ju ponižovať ju lebo nie je schopný nanič aj keď má vysokoškolské vzdelanie. Ešte škola ani IQ negarantuje, že niekto bude ľudský. Veľa duševne chorých mužov môže byť v danom obore veľmi šikovný ale nevie sa do spoločnosti do rodiny sa začleniť. Nie je schopný ani založiť harmonickú rodinu bez násilia bez toho aby vlasnil len tú ženu ako otroka.

POĎAKOVANIE

Pomáhali nam v roku 2017 a naďalej pri nás stoja úžasní ľudia, ktorí (boli) , sú súčasťou nášho projektu a naučili nás (prednášajúcu), že v uskutočňovaní svojich predstáv človek nikdy nie je sám ak má otvorené srdce.
Ďakujeme za Pomoc od srdečných ľudí ktorí zdokonalujú naše pososlstvo a byť užitočný.
Naše služby sú určené, tým ktorí sa chcú neustále niečomu učiť a pracovať na sebe lebo to aj nás motivuje a posúva.

Aj v tomto roku 2018 vedia nás (prednášajúcu), nasmerujú naše cesty a idú nám príkladom , ochotní , trpezliví , silní, svedomití  ľudia ( Ženy ) ktorí majú odvahu otvárať srdce a podporovať dobro (aj v Nás).  Ukazujú nám ako strach z nepoznaného vymeniť za očakávanie (zdnalivo) nedosiahnutého.
Učia nás (prednášajúcu) ako byť odvážny, vystúp z boxu, prekročiť svoj tieň a riskovať pre dobrú vec, čo pomôže aj iným. 
Radia nám (najmä prednášajúcej) ako poučiť sa z toho, čo sa nám nevydarilo,  spoznať vlastné chyby, neopakovať svoje chyby, byť čestný , ako zachovať si charakter  a ako čerpať energiu z toho, čo nás potešilo.

 

Ďakujeme týmto ľuďom (Ženám) a radi by sme im pomocou naších služieb, skutkov opätovali ich úsilie a vzácni čas.  

Lebo týto aj ďalší svdomití, vzdelaní , skúsení a dobrosrdeční ľudia ( Ženy) nás (prednášajúcu ) upozornili na to čo je znakom psychickej sily (zrelosti) a vyrovnanosti ako podporiť  schopnosť byť sám sebou a konať dobro. Neobávať sa zostať sám so sebou, so svojimi myšlienkami, citmi. Ako samotu, získanú vedomosť, darované šance , využiť na relax, dobitie energie, sebazdokonalovanie,  regeneráciu psychiky, a na zváženie ďalších dobrých krokov, skutkov.
Ako nebyť závislý na prítomnosti iných ľudí ale im užitočne pomôcť.
Lebo prítomných ľudí ktorí nás (prednášajúcu) tolerujú, rešpektujú a majú nás radi sú stále snami a sú a navždy zostanú v našich srdciach. 

 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním naších článkov. 

Vážime si  každého kto mal schopnosť prebudiť v nás túžbu stať sa lepším človekom a pomohli nám ako 
zdokonaľovať kvalitu našich služieb. Uznanie patrí aj tým ktorí nás nasmerovali.

Ďakujem tým ktorí nás trpezlivo učia ako zlepšiť a predlžiť medziľudké vzťahy, a neurážať iných. Vďaka nim dokážeme rozpoznať ktoré  slová, vety , myšlienky sú vhodné jemnocitné, a šetrné. A tak spor, (nedorozumenie) máme šancu spoločne  efektívne vyriešiť taktným, slušným spôsobom pre spokojnosť oboch strán. Sme vďační aj tým ktorí nám radili ako efektívne sa vcítiť do problémov druhých, a aby sme im porozumeli. a tak podporili medziľudské vsťahy. 

Budeme sa snažiť zlepšiť naše skutky ako sú :Empatia, ohľaduplnosť, porozumenie, sebaovládanie, sebakritika, porozumenie, kooperácia, asertivita, zodpovednosť a súcit, viac...( Empatia v. Sociálne cítenie)

(S poľutovaním si vás dovoľujeme informovať, že nie sme prihlásení na Facebooku.)

 

 Radi by sme Vás srdečne privítali na našej stránke .  Prednášky, pomoc a služby netradičnou formou poukazujú, že všetko sa dá ak je tam ochota. Pomocou prednášok a služieb je podporiť, rodovú rovnoprávnosť a ochranu základných ľudských práv a žien .    Preto každoročne sa organizuje významné podujatia, prednášky, školenia aj s medzinárodnou účasťou.  Spolupráca s políciou aj s úradmy aj s orgánmi činných v trestnom konaní a aj stretími sektormi.   Žena má právo študovať, zarábať na vlastné živobytie v zamestnaní ktoré si ona volí, má vlastný majetok aj bankový účet kde môže si šetriť peniaze ktoré môže míňať na seba.  Má právo na zdravie a zdravý život , má právo autonómne , sama sa rozhodovať ako čo bude s jej telom a rozhoduje sa sloboden ona sama s kým ako kedy bude mať intimný pohlavný styk, a sama dobrovoľne bez nátlaku či bez nahovárania rozhodne kedy ak vôbec chce byť tehotná čo muž musí všetko rešpektovať aj v manželstve ako aj jej prejav, názory, a rozhodnutia i keď sú to váhavé alebo neurčité. Žena je rešpektovaná len inteligentným, zrelým mužom ktorý príjma jej nápady, vedomosť a bez kritiky, ponižovania. Žena má právo bez súhlasu a dohody s manželom vychovávať dieťa tak ako jej je to príjemné a spôsobom ako jej to vyhovuje.

Do výchovy nemá muž čo povedať ak žena neohrozuje život dieťaťa. Ak hovoríme o rovnoprávnosti žien ako bolo uvedené hore tak ženy musíme brať už od malička rovnocenné s chlapcom.  Treba zabráiť aby syn ubližoval akoľkovek svojej sestre či verbálne či slovne a syna treba vychovať  aupozorniť, že ako sa správne kultivovane sa správať a neubližovať nikomu ani matke ani sestre. Toto je cieľom našej práce aby žena v spoločnosti mala tie isté práva a mohla ich aj využiť a žiť v súlade s jej právami aj v rámci manželstva či partnerstva do čoho muž nemsie ju manipulačne dostať ale nechať jej slobodné rozhodnutie.  Je smutné, že od malička dievčatám bolo násilým a manipulačne prizvukované ak nei aj bitkou aby poslúchali otca, tolerovala násilie páchané na jej matke ktorá aj pred deťmi tajila náslie, aby malé dievčatko stratilo svoje práva tak, že príjma muža ako hlavu rodiny čo je rpotiprávné. Ako aj to je diskriminačné voči dievčatku-žene, že muž sa musí sa rozhodovať o všetkom, musí mať posledné slovo, on musí zarábať a udržať rodinu ekonomicky aj existenčne, a za všetko aby muž bral zodpovednosť a chránil ženu ako jeho vlasníctvo. Kde muž nedovolý žene aby mala známosti a slobodu. Snažíme sa aby žena nemohla byť otrokom muža a to tak, že čo počas výchovy jej nebolo dopriaté tak táto nadácia doplní. Rodičia ak jej nevedeli dopriať majetok, slobodné rozmýšlanie, kde žena nebude nai matkou muža ani dcérkou muža ale rovnocenný partner ktorým sú ponechané všetký práva a nei sú odkázaný na seba.

Keď sa zachová žena a to spozná muž tak len vtedy sa vzájomn edokážu doplniť a nesanžiť sa o to aby žili spolu , nesnažiť sa udupať práva vôlu život toho druhého a každý má možnosť žiť aj bez toho druhého a mať vlasné záujmy a život. Lebo žena nie je matka ani dcéra pre muža ale je to žena ktorá sa vie o seba sa postarať a vedia s mužom spločne o vážných veciach aj o polotike sa dobre porozprávať a niečo múdre vyšpekulovať. Nehovoriac aj o intimite. Vie žena čo má rada čo nechce a vie nielen povedať ale aj presadiť aby to  muž toleroval, lebo ej to zrelý muž ktorý rešpektuje vôlu ženy a necha ženu byť ženou. Nezrelý muž násilnický je neieln duševne chorý preot aj tajý svoje správanie na čo núti aj svoju rodinu chce s tou ženou stále byť aj v objatí av v postely čo je choré, chce aby sa o neho sa žena starala ako ao telestne postihnutého nesamostatneho človeka (opatera), a potrebuje vládnúť kontroloavť ženu ktorá zas nemá byť zrelá ale regrsíven mala sa dostať do doby maloleteho dievčatka čo je taktiež choré najmä ak ju nazýva babtko a podobne. Zrelý muž nebude sa snažiť ani slovne ani fizycky rivalitu, strach, nenávisť voči ženám prebúdzať v partnerke ani jej prebudiť detské city k rodičom a pocit osamelosti ak by mala zostať sama, ktorá nevie ani ako sa o postarať o rodinu čo je banka, úradné vecia  podobne. Len chorý zbabelý muž pozná , chce a má strach s matky a s dievčatka vlasnte so ženy ktorá by ho sexuálne milovala ale aj vedela ho pustiť ak to neklape. Len zrelý muž chce aby žena si zachovala slobodu, sebestačnosť a sebavedomie kedy ona môže byť hrdá ns asvoju prácu a výsledok ako je schopná vybaviť si veci aj zariadiť svôj život bez muža. Ale je rada v prítomnosti muža. Kotrý ju inšprituje, nechá aby žila samostane vo vlastnom byte, dopredovala karierne v obore čo miluje.

 

TOPlist