Zameranie : 
Na výklad, Na výchovu a vzdelávanie pre mládež, Na pohovor pre ženy,

Na osvetu , na besedu a na rečníctvo

Na vyučovanie, prednášky pre detí, mládeže neformálnym spôsobom (v táboroch, v školách, v detských domovov, v hospici )


Plány

Nemá v blízkej budúcnosti chovateľské plány a odchovať šteniatka rasy Veľký bradáč korene a soľ.

Ďakujeme  Vám za pochopenie .

 

Prednášky obsahujú:

Počas prednášky deti sa naučia ako sa slušne , dôstojne a úctihodne sa správať k sebe, k rodičom.  Majú šancu spoznať svoje práva , povinosti čo pomáha aby v dospelosti mali dobré medziľudské vsťahy a rozpoznali násilie okolo seba, či aj v susedctve  a dokonca mohli pomôcť obäťiam, aby nemlčali a aby konali....

Deti a mládež majú šancu sa dozvedieť, že Násilné činy sú podľa našich zákonov trestné bez ohľadu na to, či sú páchané v rodine, alebo mimo nej. Štát sa teda zaviazal zakročiť aj pri násilí v rodine.“   majú právo sa brániť. Prednášky pomáhajú aby dievčatá, či Ženy sa nebáli hovoriť o tom, čo zažívajú zo strachu pred ďalším násilím. Deti sa dozvedia, prečo dospelý reagujú tak ako reagujú čo počujú v správach, či v susedctve. Dozvedia, sa, že Nie všetky obäte sa môžu uchýliť k príbuzným alebo známym. Mnohé nemajú peniaze a nevedia, kam by sa mohli obrátiť. Najmä, ak majú deti.“ Dozvedia sa veľmi okrajovo, že Muži, ktorí týrajú svoje ženy, páchajú násilie vtedy, keď sú opití aj keď sú triezvi. Naučia sa ako obmedziť svoje násilné psrávanie a ako neubližovať. Lebo vieme, všetci, že„Muži ani v stave silného afektu neudrú napríklad svojho šéfa, svoju ženu však áno.“ Tradície sa objastnia a priblíži deťom, čo dokáže spôsobiť a akú traumo môže tá žena, dievča prežiť počas šibačky. čo nemusí byť pre ňu zábava....


Počas prednášky citujú sa nasledovné myšlienky od odborníkov :

„Musí sa prekonať strach ako prvé riešenie. Poznať svoje práva ako druhé. Mať odvahu vyhľadať  pomoc.“ Prezídia policajného zboru Peter Šmid
„Týranie nie je "bežná manželská hádka." Pri hádke ide o konflikt dvoch rovnocenných osôb, kým týranie sa vyznačuje nerovnosťou moci. Silnejšia strana - či už fyzicky, psychicky, finančne, ozbrojená - sa vyhráža slabšej. Násilie nie je len fyzické, ale aj psychické, ekonomické, sexuálne, ak násilník používa pychický teror, slovné urážky, vyhrážky, vydieranie. Násilím je každé správanie, ktorého cieľom je uplatnenie si moci a kontroly.“ B. Tancerová 

 

Tento podnik, sa opiera o zákony :

Medzinárdná spolupráca opisuje a uznáva práva menšín nasledovne:

„Členské štáty Rady Európy a ostatné štáty, ktoré sú signatármi Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín (Štrasburg, 1. II. 1995) mali na zreteli, že cieľom Rady Európy je dosiahnuť väčšiu jednotu medzi jej členmi na účely ochraňovania a uskutočňovania ideálov a princípov, ktoré sú spoločným dedičstvom, a že jedným zo spôsobov dosiahnutia tohto cieľa je ochrana a ďalší rozvoj ľudských práv a základných slobôd. Strany sa zaväzujú uznať, že právo na slobodu prejavu každej osoby patriacej k menšine zahŕňa slobodu názoru a slobodu pejavu a zabezpečia, aby osoby patriace k menšinám právnu ochranu a neboli diskriminované."

„Rámcový dohovor na ochranu menšín má okrem preambuly štyri časti a 32 článkov. Jeho oficiálny preklad je uverejnený v Zbierke zákonov SR pod číslom 160/1998“

„„Vyhlásenia hláv štátov a vlád členských štátov Rady Európy (prijaté 9. októbra 1993 vo Viedni) majú v rámci svojich území zabezpečiť ochranu  menšín. Európe, najmä v kodanskom dokumente z 29. júna 1990, rozhodli stanoviť zásady, ktoré sa majú rešpektovať, a z nich vyplývajúce záväzky s cieľom zabezpečiť v členských štátoch a v tých štátoch, ktoré sa môžu stať účastníkmi tohto dohovoru, účinnú ochranu  menšín a práv a slobôd patriacich týmto menšinám v rámci právneho štátu s rešpektovaním štátnej zvrchovanosti a územnej celistvosti štátov (uplatňovanie zásad stanovených v tomto rámcovom dohovore sa má realizovať prostredníctvom vnútroštátneho zákonodarstva a adekvátnej vládnej politiky).“

 

Čo je Sivé Očko?

Je to Rodinný podnik, firma. (čo je rodinná firma ako definícia je tu)

Rodinný Podnik = Chovateľská stanica  „Sivé očko“  bola založená na základe uchovnenej suky Aggi spod Strani. Podnik (Chovateľská stanica)  „Sivé očko“ vznikla v roku 2007. 

Rodinný podnik Sivé očko sa líši od iných chovateľských stanic ktoré vlastnia chovateľia.

Táto chov.st.ponúka nevšedné odborné, kynologické,  vzdelávacie služby. Už viac ako 10 rokov kontinuálne rastie a sa zdokonaluje a za túto dobu získala množstvo spokojných klientov, poslucháčov.
Vďaka dlhoročnej skúsenosti v tejto oblasti môže tento podnik sebavedome povedať, že disponuje znalosťami toho, ako
rozpoznať, čo je z pohľadu klienta, poslucháča kľúčové. Vzdelávací system je určený pre širokú verejnosť pre deti a
mládež za darmo.

Počet klientov, poslucháčov  z roka na rok rastie. Klientela (záujemcovia) je pomerne široká. .

Podnik má snahu poskytovať za darmo služby tak, aby tak klienti mohli získať plnohodnotné vzdelávani a rozšíriť si
všeobecnú vedomosť. Tým, že sa  poksytujú  vzdelávacie, vedomostné kynologické prednášky (služby) pre klientov z
rôznych vekových oblastí , tak prednášajúca sa neustále vzdeláva,  aby boli posunuté aktuálne odborné vedomosti, ktoré ďaleko presahujú vedomosti bežného mladeho človeka vdneštnej dobe.

Rodinný podnik Sivé Očko garantuje vysokú kvalitu. Dodržiavajú sa dohodnuté termíny, rešpektuje prísne kritériá
kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosť detí a mládeže.

Táto podnikateľská stratégia je založená na spoločenských hodnotách:
profesionalita,  rešpektovanie záujmov klienta a jeho spokojnosť, plnenie záväzkov a korektnosť voči klientom, cieľavedomosť, etika podnikania, posolstvo pomáhať, získať vedomosť za darmo bez obmedzenia veku.

 

Aké názory, komentáre má chovateľská stanica ?

( "..Rozdávajme lásku,...darujme pozornosť, uznanie  každému,... nebudme ľahostajní ...pomôžme deťom a iným v núdzi...
Krajšia budúcnosť a osud iných záleží na nás všetkých..."  
-  )

"...City sú dôležité: krmia nás, vychovávajú nás, učia nás, chránia nás a pozbudzujú nás. Bez citov sme všetci stratení..."

(.."....Najvätšia odvaha je obhájiť, presentovať , zdielať naše pocity. Naše vyslovené túžby,  pocity,  pomáhajú , aby ľudia ktorí nás milujú  tak majú šancu rozoznať,  spoznať  ako na nás pôsobia ich skutky, prejavy. Môže to pomôcť aby sa limitovalo arogantné , povyšenecké správanie, prijalo a rešpektovalo slovíčko NIE, ako splnená prosba, lebo je dobré zviditelniť , aké skutky ako pôsobia na dušu . ...." Vzájomné porozumenie... )

"Koho ( dobrého slušáka či zého,) si volíme ( do života ) na koniec, záleží len na nás? Alebo je to osud, náhoda prípadne srdce ... ?"

"Čo má vätšiu hodnotu (konflikt, výmena názorov, strata dôvery) než súhlas  (disharmónia, strach... ) ? To je Súlad. (harmónia, pokoj v duši. odpustenie, náďej, pevnejšie-dlhotrvajúce záväzky, nová šanca pre opravu chýb...) . Súlad v súlade hodnotami je upevnené s spoločnou výziou.. Ihneď čo nastane zmena v našom živote: iný postoj, názor, konanie, či vedomosť a skúsenosť môže  vzniknúť konflikt.... Ale aby sme získali súhlas bude to stáť nás veľa energií, utrpenia a možno aj straty., dokonca pocit osamelosti....Súlad je byť orientovaný rovnakým smerom.(spoločné ciele, túžby, plány, názory, rodina, obchod......). Čo možno pomáha, aby sme  mohli vychutnať úspech čo sme už dosiahli. dokonca aj uznanie, úsmev... Súlad môže pomáhať, rozšíriť obzory, cíťiť sa volný, sebavedomý, zodpovednejší., úspeštnejší, sebestačný. A nakonci samotný nesúhlas pomôže vyriešiť problem, konflikt (v práci ,v rodine,medzi kamarátmi , súrodencami...) a je tak veľká šanca aby sa  splnili naše predstavy , opravili chyby,  mohli sme sa zdokonalovať , porozumieť iným, a tým, je šanca, že upevnia sa medziľudské vsťahy. S toho môžu benefittovať aj ďalší aj celá spoločnosť."

"Deti sú naša budúcnosť, ich osud a život  je v rukách nás všetkých....Oni nám dávajú silu, vydrž, odvahu, city a nádeje...Mať otvorené srdce je odvaha..."

" Pochvala, pochopenie, pomoc, uznanie a ocenenie viac motivuje človeka aby urobil dobro a tak zvládne hravo prekážky. Nežistné  slová a skutky pozbudí každého a dáva odvahu potrebnú na to aby spravil prvý krok k rozvíjaní záujmov o ktoré má záujem. Pomáha aby človek nepadol do zúfalstva., rozvíja schopnosť ako porozumieť to čo druhého trápí, čo ten druhý chce...."

 

Kto vlastní chovateľskú stanicu?

Majiteľom CH.St. môže byť len právnicky spôsobilá fyzický osoba alebo právnická osoba prípadne manželia.
Túto chovateľskú stanicu ako rodinný podnik (BSM) vlastní manželský pár.
(
manžel - príslušník vojenskej polície a manželka - ZŤP/s osoba ) (čo je BSM definícia je tu )

Nárok na použitie názvu chovateľskej stanice vzniká dňom jej registrácie na FCI alebo v UCI či AKC
ktorú uznáva Ministerstvo Pôdohospodárstvo, podľa zákona 83/1990Zz. 

Založená chovateľská stanica je na uchovnenej suke ktorá mala Bonitáciu.  Táto chovateľská stanica mala uchovnenú
sučku v FCI Veľký bradáč korene a soľ meno Aggi spod Strání.
Získala skúšky obranárske, vodiace, získala ocenenia z výstav (medzinárodná šampionka) a vyhrávala na
majstrovstvách vo výkone služobneho psa.
A opakovane vyhrala medzinárodné a národné majstrovstvá, súťaže vo výkone vodiaceho psa.

Názov chovateľskej stanice je značka kvality registrované v Ministerstve pôdohospodárstva.

Psy chovateľskej stanice sivé očko sú majetkom štátu a nie sú vo vlastníctve chovateľa nakoľko sú to
uznaný vodiaci psy  a registrovaný v Ministerstve pôdohospodárstva.

Ďaléj Psy sú registrované na červenom kríži , Mestkom úrade, na políciíí na veterinarnej komore a
na Úrade socialných vecí a rodiny ako kompenzačná zdravotná pomôcka .
V súlade so zákonom 447/2008 Zz a 362/2011 Zz. 

 

 

TOPlist