Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Kynologicke pojmy

Podmienky na chov:

Aby psy v chovateľskej stanici boli uznané za chovné, je potrebné okrem predpísaných skúšok a lekárskeho potvrdenia displazie, predviesť aj ich spoločenské správanie, plnochruposť, postavu a regulérnosť pohybu končatín medzi ostatnými kolegami plemena na výstave. Naša chovateľská stanica sa môže hrdiť mnohými výstavnými úspechmi .
Psy z našej chovateľskej stanice splnili všetky podmienky zaradenia do chovu, stali sa z nich chovní psi a sučky a začínajú sa podieľať na chove čistokrvných štandardných psov s preukazom pôvodu.

 

Práca rozhodcu: 

Psy vystavované na výstave posudzujú nezaujatí rozhodcovia na exteriér. Na oblastných výstavách posudzujú spravidla iba domáci rozhodcovia, kým na medzinárodných výstavách aj zahraniční, ktorých podľa stanov FCI a UCI uvoľnil do tejto funkcie ich materský kynologický zväz. Rozhodcami sú zvyčajne skúsení chovatelia, ktorí sa zaúčali do funkcie rozhodcov na niekoľkých výstavách ako kandidáti, neskôr zložili predpísanú skúšku ( napr. zo znalosti anatómie psa, zo štandardu príslušného plemena a z výstavného poriadku a pod.). Rozhodcovia sa môžu špecializovať  len na určité plemeno alebo na skupinu plemien psov.
Na výstave sa psy posudzujú v tzv. v kruhoch. V kruhu je rozhodca pánom. Spravidla mu pomáha vedúci kruhu a zapisovateľ, prípadne kandidát na funkciu rozhodcu. Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa vystavovateľa, ktorý sa oneskorene dostavil do kruhu alebo sa neprístojne sprava alebo ak  pes nevykazuje znaky plemena.  Jeho rozhodnutie je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať. Preto je funkcia rozhodcu veľmi zodpovedná. Nesprávnym posúdením môže spôsobiť škodu chovateľovi a vystavovateľovi,  
aj plemenu.
Po prezretí jednotlivých psoch si rozhodca robí stručné poznámky o ich chybách a prednostiach. Chyby a prednosti osobitne vyniknú pri prirodzenom postoji a pri chôdzi, kde sa ukáže správnosť zauhlenia, pevnosť chrbta, nasadenie a nesenie chvosta, uvoľnenie lopatky, vybočenie lakťov a celková pohybová mechanika. Preto si rozhodca nechá psy predviesť aj v kluse, a to spredu aj zozadu.

Keď si rozhodca takto podrobne prezrie a opíše každého psa, znovu uvedie kruh do pohybu a určí definitívne poradie, podľa toho, ktorý jedinec sa najviac približuje k štandardu (ktorý pes je najkrajší). Správnosť poradia je osobitne dôležitá pri psoch, ktoré sú na prvých miestach, pretože sa im udeľuje titul a cena. 

Je správne, keď rozhodca odôvodní vystavovateľom i divákom svoje rozhodnutie o určení poradia a stručne uvedie prednosti a chyby vystavovaných psov. Vystavovatelia pochopia ocenenie svojich psov a návštevníci, ktorí sú zvyčajne milovníkmi posudzovaného plemena, sa pritom poučia. Tak výstava neposkytne len pôsobivý pohľad na psy, ale je aj školou pre chovateľov a pre všetkých priateľov psov. Chovateľ by mal chodiť so svojimi psami na výstavy a prezentovať ich tak na verejnosti. Z výsledkov výstav čerpajú skúsenosti aj funkcionári chovateľských klubov, predovšetkým poradcovia chovu. Výstavy jednotlivých plemien majú byť preto kvalitné, profesionálne a opisy stručné a zrozumiteľné. Už z toho je zrejmé, že funkcia rozhodcu na výstave je veľmi dôležitá a že od toho, ako svedomite ju rozhodcovia vykonávajú, závisí budúcnosť našich psích plemien.

 

 Posudzovanie Exteriéru:
Medzinárodná kynologická plemenárska Organizácia (FCI, UCI) vydala pre každé plemeno psov plemenný štandard, ktorý obsahuje opis všetkých hlavných častí tela psa - ideálny typ príslušného plemena. Dňom  
jeho vydania vstúpil Štandard FCI alebo Štandard UCI do všeobecnej platnosti a je záväzný pre všetky členské štáty FCI a UCI.
Uznávanie a registrovanie plemien je v súlade  
so zákonmi SR.
Je prirodzené, že úsilím každého chovateľa je mať jedincov, ktorí sa približujú ideálu psa opísaného v štandarde. Do akej miery sa im toto úsilie darí napĺňať, to sa zisťuje na výstavách  
psov, na ktorých sa posudzuje ich exteriér. Psy na výstavách posudzujú vybraní a osobitne na tento účel vyškolení rozhodcovia na exteriér . Počas bonitácie sú aj prítomní rozhodcovia na pracovný výkon psa.
Podľa rozsahu môžu byť výstavy oblastné , krajské, celoštátne, špeciálne, medzinárodné alebo svetové. Oblastné a krajské výstavy sa usporadúvajú v jednotlivých krajoch, ale môžu sa na nich zúčastniť aj vystavovatelia z iných krajov. Celoštátne alebo dnes čoraz častejšie nazývané národné výstavy sa uskutočňujú raz do roka v každej republike, a to pre všetky uznané plemená zaradené v príslušnej plemenárskej organizácii schválené Ministerstvom Vnútra a Ministerstvom Pôdohospodárstva. Po dohode zväzov sa výstava môže uskutočniť spoločne.
Špeciálne výstavy zvyčajne usporadúvajú jednotlivé chovateľské kluby pre jedno psie plemeno, ktorých chov usmerňujú. Medzinárodné výstavy sú najdôležitejšie a prístupné pre všetky plemená psov a konajú sa pod záštitou FCI a UCI. Po vzájomnej dohode oboch Medzinárodných organizácií sa na medzinárodnej výstave môžu zúčastniť plemená registrované v inej organizácii.  
(Vo výstavnom kruhu - trieda pod názvom (Non) FCI neuznané medzinárodné plemená a (Non) UCI neuznané plemená.)
Na výstavách sa spravidla posudzuje v rozličných triedach, ktoré sú rozdelené podľa veku psov (trieda dorastu, trieda mladých, trieda dospelých) a podľa toho, či má zložené skúšky z výkonu (trieda pracovná, trieda otvorená), prípadne ak už dosiahol nejaký titul (trieda víťazov, šampiónov a pod.). Usporiadatelia výstav môžu, prirodzene, vypísať aj iné triedy, najmä preto, aby rozdelili príslušné plemená. Dodržiavať štandard a odchovať kvalitných psov je ťažká a zodpovedná úloha. 
Výber chovných párov je veľmi prísny, aby chovateľská stanica získala nielen vynikajúce jedince, ale celkovo zvýšila úroveň chovného plemena.  Nakoľko chovateľská stanica má aj pracovne vedené plemená, kladie veľký dôraz na výkon psov . Viac v časti „pracovné úspechy“.

 

(Antidiskriminacny zakon Zákon č. 365/2004 Z. z. Smernice Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorá ustanovuje zásadu rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový, zdravotný stav a etnický pôvod .)

Stanovy FCI , Ciele FCI plemenarskej Organizecie (PL .Org.) (o skuskach) sú:
FCI aj UCI aj AKC su neziskove organizacie 83/1990 Zz. ktore zdruzuju milovnikov psov a chovatelov.

Článok 1
(1) Podporovať a propagovať chov a využívanie čistokrvných psov, ktorých funkčné zdravie a fyzické črty spĺňajú štandard daný pre každé príslušné plemeno a ktorí sú schopní pracovať a vykonávať rozličné funkcie v súlade so špecifickou charakteristikou plemena; 
(2) Chrániť využitie, držanie a chov čistokrvných psov v krajinách, kde má FCI člena alebo zmluvného partnera; podporovať neziskovú výmenu psov a kynologických informácií medzi členmi a inicializovať organizovanie výstav, skúšok, pretekov , najstrovstva a ďalších aktivít ako napríklad športových podujatí, využitie psov služobne účely atď;
(3) Propagovať a podporovať pozitívny vzťah ku psom a blaho psov na celom svete. 
 
Článok 2 Vydaním zvláštnych nariadení by FCI malo obzvlášť zabezpečiť: 
a)  vzájomné uznávanie plemenných kníh, (UCI, AKC atď;)  príloh k plemenným knihám a rodokmeňom;
b) vzájomné uznávanie názvov chovateľských staníc a rozhodcov a založenie medzinárodného adresára názvov chovateľských staníc a rozhodcov;
c)  propagáciu etického a vedeckého výskumu, ktorý má pre kynológiu fundamentálny význam a voľnú výmenu vedeckých informácií medzi členmi a zmluvnými partnermi; dodržiavanie plemenných štandardov schválených FCI. Tieto štandardy musia byť uznané všetkými (ne)členmi a zmluvnými partnermi pokiaľ nie sú v rozpore so zákonmi príslušnej krajiny;
d)  čo najväčšmi možnú štandardizáciu národných nariadení vydaním nariadení pre medzinárodné výstavy a pre medzinárodné šampionáty krásy a výkonu a uchovávaním zoznamu psov spôsobilých na takéto šampionáty; 
e)  snahu zabezpečiť vysokú úroveň rozhodcov delegovaných rozhodovať na medzinárodných výstavách, pracovných skúškach a pretekoch; 
f)  podporu istých členov a zmluvných partnerov, pokiaľ je to nevyhnutné,  spolu s inými medzinárodnými organizáciami, poskytnutím profesionálnych informácií a potrebných kynologických odborníkov;
g) definovanie a zverejňovanie charakteristík každého plemena po predchádzajúcom schválení FCI (Generálnym zhromaždením alebo Prezídiom) založené na plemenných štandardoch z krajiny pôvodu alebo patronátnej krajiny. Štandard nového plemena alebo akákoľvek zmena existujúceho štandardu bude medzinárodne uznaná len keď sa bude riadiť špecifickými pravidlami Organizačného poriadku. Za každých okolností musí byť blaho psov najvyššou prioritou;   
h) Vzájomné uznávanie trestov a postupov ustanovených členmi a zmluvnými partnermi.
 
Článok 3  Nediskriminovanie (iné PL. Org.) a postoj proti rasizmu .
Akákoľvek diskriminácia proti krajine,inej Pl. Org. súkromnej osobe, chovatelov nečlenov FCI alebo skupine ľudí (nečlenov FCI) na základe etnického pôvodu, pohlavia, jazyka, vyznania, politického kznologického presvedčenia alebo iného dôvodu je v FCI prísne zakázaná a je možné za ňu potrestať dočasným alebo trvalým vylúčením. 
FCI uznava aj medzinarodne skusky inych PL.Org ktore maju vypracovany skusobny poriadok pre zvlastne psy.
 


Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia - zákon č. 447/2008 Z. z. - úplné znenie § 25

Pes so špeciálnym výcvikom (zvlastne psy )
Su to 
vodiaci pes, asistenčný pes a signálny pes. Špeciálny výcvik psa preukazuje fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím preukazom psa so špeciálnym výcvikom, známkou, ktorú pes nosí na viditeľnom mieste a potvrdením o odbornej spôsobilosti osoby podľa odseku 5. Preukaz psa so špeciálnym výcvikom, známku a potvrdenie vydáva fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odborne spôsobilá osoba podľa odseku 5. V preukaze psa so špeciálnym výcvikom je uvedené meno, priezvisko, trvalé bydlisko fyzickej osoby alebo obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo a právna forma právnickej osoby, ktorá psa vycvičila, činnosti, na ktoré bol vodiaci pes, asistenčný pes alebo signálny pes vycvičený, dátum o vykonanej skúške psa, meno priezvisko a trvalé bydlisko fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, meno psa, jeho identifikačné číslo zhodné s číslom vyrazeným na známke, plemeno a farba psa a vek psa. Známka obsahuje označenie, že ide o psa so špeciálnym výcvikom s uvedením druhu výcviku v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku "assistance dog, guide dog, hearing dog", identifikačné číslo zhodné s číslom uvedeným v preukaze psa so špeciálnym výcvikom. 
(1) Pes na kombinovany handicap ako su hluhoslepota, nevidiaci s epilepsiou, vozickar s cukrovkou a dalsie... 
Hluhoslepy clovek ma cervenobielu palicku. 
 (2) Vodiaci pes zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má zrakové postihnutie alebo iné ťažké zdravotné postihnutie, pomoc pri každodenných činnostiach, najmä pri samostatnom pohybe, podávaní predmetov a bezpečnom zvládnutí prekážok v priestore. 
 (3) Asistenčný pes zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má telesné postihnutie alebo iné ťažké zdravotné postihnutie, pomoc pri každodenných činnostiach, najmä pri prinesení určených predmetov, prezliekaní oblečenia, polohovaní, otváraní a zatváraní dverí a pri privolaní nevyhnutnej pomoci v prípade nebezpečenstva. 
 (4) Signálny pes pomáha fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má sluchové postihnutie alebo iné ťažké zdravotné postihnutie, rozlišovať zvukové signály, ktorými sú najmä signalizácia pri dverách, telefón, fax, plač dieťaťa, ľudské hlasy, budík, upozornenie v nebezpečenstve a volanie mena sluchovo postihnutého. 
 
Je potrebne to vdiet. 
 
Vodiaceho psa nehladkame, nevidiaceho sa nedotykame bez jeho suhlasu a bez jeho vedomia.
Vodiaci pes aj keď má skúšky obranárskeho psa nie je nebezpečný pes a nie je agresívny pes lebo reaguje len ak bol vyprovokovaný, alebo je použitý v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi.  
Treba si nevšímať vodiaceho psa (VP). zabrániť ohrozovaniu VP či nevidaceho. Ak chceme pohladiť vodiaceho psa ktorý je stále v práci treba osloviť majiteľa a vodiaci psík hňeď bude krotký a vychutná príjemnú atmosferu s novým človekom.
Ale ak vodiaceho psa vyrušujeme či necháme útočiť voľne či neovládatelným psom ohrozujeme aj majiteľa aj vodiaceho psa.
Ak by došlo k niečomu tak osoba (ktorá mala neovladatelneho psa či psa na voľno) sa dopustila trestneho činu ublíženie na zdraví a poškodzovanie cudzej veci.
Podľa mieri zavinenia osoba ktorá poškodila vodiaceho psa bude potrestaná. "v zmysle damnum culpa datum (protiprávneho poškodenia cudzej veci, či ublíženie na zdraví). ".
Podľa  282/2002 Zz vodiaci pes má vynimku to sa týka najmä "znečisťovania ver.priest, vstupu do potravín kde má pes zákazané a môže mať voľný výbeh bez vôcky".

 

 

Pojmy:
Plemenárska Organizacia (PO) :

Je dobrovoľným združením neobchodných organizácii s právnou subjektivitou, ktoré majú sídlo na území SR. Cielom starať sa o rozvoj kynológie, rámci Slovenskej republiky zabezpečovať a chrániť záujmy kynológov a kynológie voči exekutívnym orgánom, orgánom štátnej správy a samosprávy, voči ďalším tretím osobám a v zastupiteľských orgánoch na všetkých úrovniach. Zabezpečuje psi narodné, mdzinárodné skúšky (podla vypracovaného , uznaného skúšobného poriadku 282/2002 Zz), menovanie a ďalšie vzdelávanie rozhodcov exteriéru. Garantuje uznava, vydava pravosť preukazov pôvodu psa / ďalej len PP/ vydávaných plemenarskou organizciou bez diskriminacie.
 Plemenárska Organizacia  má právo na výkon kontroly chovu, dokumentácie a podkladov pre zápis vrhov do plemenných kníh,  vydávať vzorové poriadky, smernice , prípadne iné právne akty súvisiace s činnosťou a pôsobnosťou a  zabezpečovať vedenie centrálnej plemennej knihy psov a vydávať tuzemské a exportné PP.  Smie zabezpečovať publikačnú a propagačnú činnosť , ospodárne nakladať s majetkom SKJ. 14. Riešiť strety záujmov jednotlivých členských organizácií.  Plemenárska Organizacia má patronát nad národnými plemenami, predkladať  návrh na uznanie nových národných plemien , ich štandardy a zmeny štandardov už uznaných národných plemien a garantovať ich správne znenie. Zabezpečovať ochranu národných plemien. Vedie centrálny register chovateľských staníc a smie udeľovať šampionáty práce a krásy SR. Môže samostatne organizovať kynologické podujatia alebo môže usporiadaním medzinárodných výstav a iných kynologických akcií poveriť niektorého riadneho člena za dopredu stanovených podmienok. Spolupracuje v oblasti ochrany zvierat s orgánmi štátnej správy ako aj inými príslušnými organizáciami, vrátane legislatívnej činnosti. Zabezpečuje pre svojich členov odbornú a právnu poradenskú činnosť .

V prípade potreby zabezpečuje záujmy osôb a združuje FO, PO ktoré sa zaoberajú kynologickou činnosťou. Jeho členovia, ktoré sú nej združené, nemôžu akoukoľvek formou realizovať alebo podporovať týranie, množenie  a priekupníctvo psov. Tým sa rozumie najmä chov za účelom predaja prostredníctvom priekupníkov, nákup psov za účelom ďalšieho predaja, rozmnožovanie nečistokrvných, neštandardných, chorých psov s Preukazom Pôvodu a predaja, rozmnožovanie psov bez Preukazu Pôvodu , chov psov bez dodržiavania stanov Plemenárskej Organizacie. Prvoradým cieľom Plemenárskej Organizacie je zabezpečiť chov zdravých jedincov , nevykazujúcich funkčné a vrodené chyby v zmysle platných štandardov vydane, uznane Plemenárskou Organizaciou. Toto PO vzniká podľa zákona č. 83/1990 Zb. a je zaregistrovaná na Ministerstve Vnútra SR pod registračným číslom. Riadi sa  predpismi Ministerstvo Podohospodárstva a Vet zákonom.
Na SR sú  národne plemenárske organizacie
1) Slovenská kynologická jednota (SKJ),
2) Slovenska Federacia Kynologov ( SFK)  
3) Federácia kynologickych klubov ( FKK)
Medzinárodne Plemenárske Organizacie najznámejšie :
1) Union Cynologie International e. V. (UCI e.V.)
2) United kennel Clubs International e.V. (UCI)
3) Fédération Cynologique Internationale (FCI )
4) American Kennel Club (AKC) 
Súťaže psov: - 

Medzinárodné majstrovstvá SR , majstrovstvá Slovenska vo výkone služobných psov, Majstrovstvá Slovenska vodiacich psov vo výkone. Psovod so psom, ak zvládli výcvik, môžu absolvovať pracovnú skúšku. Na Slovensku sa skúša podľa národného skúšobného poriadku , alebo podľa medzinárodného skúšobného poriadku . Okrem skúšok je možné zúčastniť sa aj pretekov, ktoré sa usporiadúvajú taktiež podľa medzinárodného skúšobného poriadku 282/2002 Zz  . Organizujú ich väčšinou jednotlivé kynologické kluby a Plemenárske organizácie

Výkonnostné tituly: 
Na žiadosť psovoda u svojej národnej organizácie je priznávaný FCI titul „Medzinárodného šampióna vo  výkone“. Udelenie CACIT-u alebo Rezervného CACIT-u sa uskutočňuje na súťažiach, ktoré na to obdržali  oprávnenie od FCI a ktoré sú predvádzané v najvyššom stupni skúšok (stupeň 3). K CACIT-ovej súťaži musia byť pozvané všetky národné organizácie FCI. Takúto súťaž musia posudzovať  najmenej dvaja rozhodcovia, z nich najmenej jeden musí byť z inej národnej organizácie FCI. Udelenie sa  vykonáva na návrh rozhodcov.  Pre udelenie CACIT-u alebo rezervného CACIT-u môžu byť navrhnutí len psi: - ktorí obdržali minimálne známku „veľmi dobrý“ na výstave - ktorí pri skúške dosiahli minimálne hodnotenie „veľmi dobrý“. Udelenie CACITu nie je automaticky naviazané  na dosiahnutú úroveň - plemená psov skupín 1, 2 a 3, ktorí patria do nomenklatúry plemien FCI, ktorí sú podriadené pracovnej  skúške (úžitkoví psi a stopári)  Titul „Národný šampión vo výkone“ sa udeľuje podľa smerníc jednotlivých národných organizácií. „ CACT je narodny titul pre pracovne zaradenych/vedenych psov (pracovna linia) a UKCIT ako aj UKCT maju pracovne psy v UCI.

 
Skúšobný poriadok :
Slúži pre úžitkové pracovné plemená a pre pracovnú chovnú stanicu. Je to vykonávací predpis, podľa ktorého každý pes môže preukázať svoju služobnú, pracovnú, poľovnú spôsobilosť. Skúškou sa potvrdzuje, že pes je ovládateľný a jeho správanie v meste nespôsobuje problémy iným osobám alebo psom. Skúšobný poriadok služobných, pracovných a poľovných plemien vydáva kynologická organizácia registrovaná v Ministerstve Vnútra. Sú to:  SFK - Slovenská Federácia Kynológov člen UCI a Slovenská Kynologická Jednota člen FCI. Skúšky psov sú samostatné podujatia za účelom preverenia vlastností plemena a spôsobilosť psovoda. Poslušnosť, je časť skúšok, ktorá zahŕňa cviky súvisiace s ovládaním psa. Obrana obsahuje cviky, pri ktorých sa využíva ostražitosť, tvrdosť, odolnosť a nebojácnosť psa podľa Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. §24,§ 25  . Špeciálne cviky sú cviky so špeciálnym zameraním na plemeno a účel skúšky .
 
Druhy:
Pod druhom skúšky sa rozumejú skúšky uskutočňované podľa skúšobného poriadku podľa Zákona 282/2002 Z.z. Na území SR sa môžu uskutočňovať a sú platné len tie skúšky, ktoré sú podľa Národného skúšobného poriadku, ktorý vydal (SKJ-FCI a SFK-UCI). Prípadne skúšky uskutočnené podľa Medzinárodného skúšobného poriadku, ktorý vydal United Kennel Clubs International e.V. (UCI) alebo Federate cynology International (FCI). Skúšky Národného skúšobného poriadku a Medzinárodného skúšobného poriadku SR sú v súlade so zákonmi SR 282/2002 Z.z, 99/2008Z.z, a EU 998/2003 Európskeho Parlamentu, EU Law for Guide/Assistance Dogs, Service Animal.
 
Typy:
Skúškach podľa národného/medzinárodného skúšobného poriadku sa má pes stať zvláštnym, služobným, poľovným psom. Zvláštny/asistenčný/vodiaci pes je zdravotná kompenzačná pomôcka. Kompenzácia sociálneho dôsledku ZŤP, ktorou je zvláštny pes podľa Zákona o chove psov 282/2002 Z.z., slúži na zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia poskytovaním dobre vycvičeného psa na kompenzáciu.
TOPlist