Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Dotyk Srdca
sociálny podnik, spoločnosť
 

Je to podnikanie (spoločnosť) zamerané na sociálne služby, sociálnu pomoc ,  spoločenské ciele, osobná ochrana  ľudských hodnôt a práv žien, nie na fonačný zisk.

"Sociálne podnikanie je osobitný druh podnikania prioritne založený na neziskovom princípe netrhových alebo polo trhových vzťahov pluralitných poskytovateľov, ktorí pôsobia v oblasti sociálnym, environmentálnym cieľom , verejného záujmu" (Korimová, 2007)

„Vytýčený cieľ predstavuje úžitok pre všetkých občanov

Charakteristikou sociálneho podniku je napĺňanie sociálneho cieľa, slúženie komunite alebo špecifickej skupine občanov na rozdiel od podnikateľského subjektu súkromného sektora, ktorý sa snaží o uspokojovanie potrieb jednotlivcov.“

„Poskytovaním služieb alebo tovarov pomáha zraniteľným, marginalizovaným a znevýhodneným osobám v sociálnej oblasti.  napr. ľuďom ktorí sú v núdzi v tiesní , týraným ženám, deťom,  starším osobám, chudobným, občanom ktorí sú pod vplyvom omamných látkov a sú novodobý otroci, bezdomovcom, osobám so zdravotným postihnutím, atď.“

http://socialnepodnikanie.sk/co-je-to/

 

 

Zákon č. 112/2018 Z. z. (o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch)

 

Celé znenie zákona nájdete na webstránke pre Sociálne podnikanie v kontexte zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

 

„Podnikom so sociálnym dosahom je občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, účelové zariadenie cirkvi, obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorí vykonávajú sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť, ich hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu a spĺňajú najmenej dve z podmienok ustanovených v zákone.

 

Zákon v § 2 presne vymedzuje oblasti, v ktorých je (alebo môže byť) činnosť sociálneho podniku považovaná za spoločensky prospešnú službu. Pomáha si pritom ich vymenovaním zo zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Toto vymenovanie je v prípade zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch taxatívne, pričom zákon bližšie neponúka definíciu takejto služby. Možno však s určitosťou povedať, že minimálne vymedzuje jej charakter spôsobom, kedy ju stavia do úlohy prostriedku dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu. Tým sa na účely zákona rozumie napĺňanie verejného alebo komunitného záujmu (§ 2 ods. 1). Zákon si tak dáva záležať na tom, aby sociálny podnik vždy pôsobil v medziach a v kontexte spoločenskej prospešnosti, či už na úrovni spoločnosti ako celku (verejný záujem) alebo vybranej komunity (komunitný záujem). Potom registrovaný sociálny podnik, ktorý dosahuje svoj pozitívny sociálny vplyv napĺňaním verejného záujmu, sa na účely zákona stáva verejnoprospešným podnikom. Na druhej strane, registrovaný sociálny podnik, ktorý dosahuje pozitívny sociálny vplyv napĺňaním komunitného záujmu, sa na účely zákona stáva komunitnoprospešným podnikom [§ 11 ods. 1 písm. a) a b)].

 

Spoločenská prospešnosť sociálneho podniku (či už vo verejnom, alebo komunitnom záujme) je tak prirodzene i naďalej rozhodujúcou premennou v kontexte jeho podnikania. Inými slovami, sociálny podnik sa v prvom rade a primárne zameriava na riešenie vybraného spoločenského problému. „Následne, kedy sa rozhoduje o správne zvolenom prostriedku na jeho riešenie (alebo financovanie), za tento prostriedok volí podnikanie – alebo hospodársku činnosť vykonávanú „sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť“ [§ 5 ods. 1 písm. a)]. Jeho podnikanie sa tak stáva prostriedkom (či už priamym, alebo nepriamym) k naplneniu spoločensky prospešného cieľa alebo v jazyku zákona prostriedkom k napĺňaniu pozitívneho sociálneho vplyvu.“

 

https://www.epi.sk/clanok-z-titulky/socialne-podniky-novy-zakon-ucinny-od1-maja-2018-aktualita.htm

odkaz na Bakalárskú prácu, ktorú som úspeštne obhájila..Je to prvom rade určené pre ženy...

 

 

 

 

 

 
 
 
TOPlist